Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Тетяна Майко

Концептуальні засади дослідження інститутів локальної демократії у вітчизняній науковій літературі

У статті на основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено стан наукової розробки проблеми інститутів локальної демократії у вітчизняній літературі, розкрито основні теоретикометодологічні підходи сучасної політичної науки до розуміння інституційного розвитку локальної демократії. Особливу увагу приділено поглядам українських дослідників на проблему локальних політичних інститутів і відносин через призму функціонування публічної влади, теоретичні аспекти специфіки демократизації політичного процесу, застосування принципу субсидіарності. Зроблені у статті висновки можуть використати працівники органів місцевої влади й інституцій локальної демократії та інших зацікавлених суб’єктів політики для пошуку реальних механізмів і засобів конструктивної взаємодії. Публікація має практичне значення для студентів, викладачів і науковців спеціальностей «Політологія» та «Державне управління».

Ключові слова: демократичні інститути, демократизація, локальна демократія, самоврядування, субсидіарність.

Джерела та література

  1. Панченко Т. Субсидіарний розподіл повноважень між органами влади різних рівнів: можливості застосування в Україні / Т. Панченко // Сучасна українська політика. – Київ : Центр соціальних комунікацій, 2011. – Вип. 23. – 416 с.
  2. Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи : монографія / М. О. Лендьел. –Ужгород : Мистецька лінія, 2011. – 688 с.
  3. Європейська хартія місцевого самоврядування та розвиток місцевої і регіональної демократії в Україні : наук.-практ. посіб. / упоряд. А. К. Гук, О. В. Бейко, В. М. Князєв ; за ред. М. О. Пухтинського, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2003. – 400 с.
  4. Алексеев О. Субсидиарность и пространственное развитие [Электронный ресурс] / О. Б. Алексеев. – Режим доступа : http://stra.teg.ru/library/stratehics/1021980036
  5. Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України – місті Києві : монографія / І. Кресіна, А. Коваленко, Р. Молибога, Є. Перегуда. – Київ : Логос, 2005. – 216 с.
  6. Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях : кол. моногр. / за заг. ред. Р. М. Плюща. – Київ : Рідна мова, 2016. – 808 с
  7. Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики / автор. колектив : М. І. Михальченко (керівник) та ін. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 440 с.
  8. Агора. Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст / Агора. – Київ : Стилос, 2011. – Вип. 10. – 160 с.
  9. Стан локальної демократії в містах України: роль громад та органів місцевого самоврядування. Аналітичний звіт за підсумками виконання проекту «Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування у сфері розвитку локальної демократії» / за ред. В. І. Брудного, А. С. Крупника, О. С. Орловського. – Одеса : ХОББІТ ПЛЮС, 2008. – 168 с.