Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Наталія Лютко

Ціннісні аспекти рекламної діяльності: контекст виборчого процесу

У статті зроблено спробу виявити ціннісні аспекти рекламної діяльності в контексті виборчого процесу. У ході дослідження використано метод аналізу теоретичних джерел із проблем політичного рекламування та узагальнення його впливу на виборчий процес. Зазначено, що ціннісні орієнтації особистості складаються в процесі взаємодії соціокультурних, зовнішніх умов (ціннісний зміст середовища) й індивідуально-особистісних особливостей. Сукупність сформованих, усталених ціннісних орієнтацій утворює свого роду вісь свідомості, що забезпечує стійкість особистості, наступність певної поведінки й діяльності, виражену в напрямі потреб і інтересів. Зміна соціальних умов призводить до того, що механізм відтворення ціннісних орієнтацій перестає бути провідним, поступаючись місцем адаптаційним механізмам. Цінності, з одного боку, опосередковують рекламну діяльність, її мету й засоби, а з іншого – реклама стає засобом «просування» тих чи інших цінностей, їх актуалізації у структурі цінностей окремої особи, впливаючи на процеси її соціалізації.

Ключові слова: цінності, інтеріоризація, ціннісні орієнтації, система цінностей, аксіологія, політична реклама, політичні цінності, виборчий процес.

Джерела та література

 1. Kloskowska A. Sociologia kultury / A. Kloskowska. – Warszawa, 1981. – 607с.
 2. Parsons T. The Social System / T. Parsons. – Glencoe : Free Press, 1951. – С. 12.
 3. Rokeach M. The Nature of Human Values / M. Rokeach. – N. Y., 1973. – 438 p.
 4. Гулак Т. В. Ціннісні структури сучасного рекламного дискурсу (на матеріалі російської комерційної та політичної реклами) 2005 года : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.02 [Електронний ресурс] / Гулак Т. В. ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 20 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/inode/6820.html
 5. Денисюк С. Г. Актуальні політичні цінності як компонента політично культури / С. Г. Денисюк // Актуальні проблеми сучасної науки. – 2013. – 17-19 жовт. – Режим доступу : http://int-konf.org/konf102013/534-d-polt-n-profesor-denisyuk-s-g-aktualn-poltichn-cnnost-yak-komponenta-poltichnoyi-kulturi.html
 6. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 221 с.
 7. Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон ; предисл. А. Лебедева ; переизд. 1898 г. – СПб. : Макет, 1995. – 316 с.
 8. Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // Американская социологическая мысль. – М. : [б. и.], 1996. – С. 494–526.
 9. Полікарпов В. С. Лекції з історії світової культури : навч. посіб. [Електронний ресурс] / В. С. Полікарпов. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Знання, КОО, 2000. – 359 с. – Режим доступу : http://readbookz.com/book/209/7891.html
 10. Семенченко Ф. Г. Політичні цінності в системі політичних відносин: формування, зміст і функції політичних цінностей / Ф. Г. Семенченко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. : Філософія. Політологія. – 05/2010 . – Вип.98. – С. 53-57.
 11. Федосова И. В. Проблема ценностных ориентаций в научной литературе / И. В. Федосова // Ценности и смыслы. – 2009. – № 2. – С. 75-92.