Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Marta Drabczuk

 Instytucje demokracji bezpośredniej jako narzędzie zarządzania państwem w Republice Mołdowy

Mołdawia jest ciekawym obszarem badawczym, gdyż na jej terytorium, władzę sprawuje de facto trzech prezydentów, trzy parlamenty, trzy gabinety – Republiki Mołdowy, Autonomicznego Terytorium Gagauzji (Gagauzji) oraz Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej (Naddniestrza). Za podmiot prawa międzynarodowego uznawana jest tylko Republika Mołdowy. Autorka dokonuje analizy instytucji demokaracji bezpośredniej w Republice Mołdowy po 1991 roku. Uwaga badawcza skupia się wokół uwarunkowań wykorzystania demokracji bezpośredniej w Mołodowie, na wymiarze prawnym podejmowania decyzji przy użyciu narzędzia, jakim jest referendum oraz praktycznym doświadczeniu wykorzystania tych narzędzi jako elementu zarządzania sprawami wagi państwowej. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane dla procesów rozwoju społeczęństwa obywatelskiego Mołdawian, dla rozwiązywania problemów ze zbyt słabą implementacją dodatkowych metod rozwiązywania wspólnych narodowych kwestii zgodnie z obowiązującym prawem.

Słowa kluczowe: demokracja bezpośrednia, referendum, plebiscyt.

Źródła i literatura

 1. Baluk, Walenty (2007). Republika Mołdowy / Baluk, Walenty ; Czajowski, Andrzej (2007) // Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Państw Niepodległych. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
 2. Cazacu, Maria / Trifon, Nicolas (2010). Un État en quête de nation / Maria Cazacu // La République de Moldavie. – Paris : Non Lieu, 2010.
 3. Electorală Centrală a Republicii Moldova, HOTĂRÎRE cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, 26.09.2016 Elektronik resourse]. – Mode of access : http://cec.md/index.php? pag=news&id=1001&rid=17895&l=ro
 4. Kapuśniak, Tomasz, Słowikowski, Marcin (2009) Mołdawia – rara avis in terris? / T. Kapuśniak, M. Słowikowski // Charakterystyka mołdawskiego reżimu polityzcznego na tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych. – Lublin ; Łódź : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009.
 5. Kosienkowski Marcin (2007). Geneza, status i funkcjonowanie Terytorium Autonomicznego Gagauzja / M. Kosienkowski // In Stosunki Międzynarodowe-International Relations, 3–4.
 6. Kuzio, Taras (2001). Transition in Post-Communist States: Triple or Quadruple? / T. Kuzio // In «Politics». – – 2001.
 7. Musiał-Karg, Magdalena (2008). Referenda w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy / M. Musiał-Karg. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszał, 2008.
 8. Pieńkowski Jan (2013). Dlaczego Rumunia zawsze będzie kochać Mołdawię? / J. Pieńkowski // In Kosienkowski, Marcin (2013). Spotkania polsko mołdawskie Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. – Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2013.
 9. Republica Moldova Parlamentul Cod nr. 1381 din 21.11.1997 Codul Electoral // CEM1381/1997. – Monitorul Oficial. – №.
 10. Republica Moldova Parlamentul Constituția din 29.07.1994 // Monitorul Oficial. – №
 11. Republica Moldova Parlamentul Lege nr. 1040 din 26.05.1992 cu privire la referendum, 01.09.1992, Monitorul Oficial. – №
 12. Solak Janusz (2009). Mołdawia. Republika na trzy pęknięta. Historyczno społeczny, militarny i geopolityczny wymiar «zamrożonego konfliktu»o Naddniestrze / J. Solak. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.
 13. Zieliński Eugeniusz (1968). Referendum w świecie współczesnym / Zieliński. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 14. Ассоциация социологов и демографов Молдовы: 79,9 % опрошенных считают, что Молдова движется в неверном направлении [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://rtr.md/novosti/obshhestvo/ associaciya-sociologov-demografov-moldovy-799-oproshennyx-schitayut-chto-moldova-dvizhetsya-v-nevernom-napravlenii
 15. Волкова Анна (2006). Референдумы в Приднестровской Молдавской Республике (1989–2006 гг.) / Анна Волкова. – Тирасполь : ГУИПП «Типар»,
 16. Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gagauzia.md/ pageview.php?l= ru&idc=389&nod=1&
 17. Конституция Приднестровской Молдавской Республики (текущая редакция по состоянию на 25 июня 2016 года), Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vspmr.org/ legislation/constitution/
 18. Молдавия проведет референдум о вступлении в ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.vestifinance.ru/articles/77586.
 19. Постановление Конституционной Палаты о подтверждении результатов республиканского консульта­тивного референдума от 23 мая 1999 года, Конституционный Суд, CCO32/1999 // Monitorul Oficial Nr. 067 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang= 2&id=285993
 20. Постановление Центральной Избирательной Комисии Республики Молдовы. – № 3531 от 09.2010 о подведении итогов конституционного республиканского референдума, проведенного 5 сентября 2010 г., HCEC3531/2010 // Monitorul Oficial. – № 179–181.
 21. Твердохліб Володимир (2000). Молдова стає парламентарною республікою / В. Твердохліб // Газета «День» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/POLITICS/moldova_stae_parlamentskoyu_ html.
 22. Фурман Дмитрий (2005). От Российской империи до распада СНГ / Д. Фурман [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://polit.ru/article/2005/10/ 05/furman/
 23. Центральная Избирательная Комисия Республики Молдовы Постановление Nr. 2586 от 13.06.2014 о приостановлении процесса организации и проведения 15 июня 2014 года референдума по отзыву примара коммуны Селиште района Орхей, HCEC2586/2014 // Monitorul Oficial. – 223–230.
 24. Центральная Избирательная Комисия Республики Молдовы. Постановление o назначении дня про­ве­дения местного референдума в селе Филипень, района Леова, 28.02.2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cec.md/ index.php?pag=news&id=1036&rid=10003&l=ru
 25. Центральная Избирательная Комисия Республики Молдовы. Постановление о назначении даты проведения местного референдума об отзыве примара села Нихорень, район Рышкань, 4.09.2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cec.md/index.php?pag=news&id= 1036&rid=8243&l=ru
 26. Центральная Избирательная Комисия Республики Молдовы. Постановление о назначении даты проведения местного референдума об отзыве примара коммуны Лебеденко района Кахул, 28.05.2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1036&rid=7668&l=ru
 27. Центральная Избирательная Комисия Республики Молдовы. Постановление о назначении даты проведения местного референдума об отзыве примара города Анений Ной, район Анений Ной [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.cec.md/index.php?pag=news&id=1036&rid= 15249&l=ru
 28. Юрійчук Євгенія (2012). Референдна легітимізація влади в Республіці Молдова: зовнішньополітичні аспекти / Є. Юрійчук. – Chernivci : Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжна­родні відносини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nvchnuipmv_2012_607-609_54