Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Роман Коцан

 Питання класифікації кордонів у наукових дослідженнях

Розкрито й узагальнено поняття «державний кордон». Представлено його зміст в українському та зару­біж­ному законодавстві. Розкрито суть терміна «державний кордон» в українській і зарубіжній науковій думці. З’ясовано значення державних кордонів для кожної країни, оскільки вони позначають межі території, що належить їй, зі всіма ресурсами, які є матеріальними умовами життя суспільства. Розглянуто питання класифікації державних кордонів, що має важливе значення для розуміння всієї системи політичних кордонів, а також процесів, які відбуваються в прикордонних зонах, і розуміння впливу кордонів на міжнародні й міждержавні відносини. Розглянуто територіальні та нетериторіальні; природні й штучні кордони. Представлено такі класи­фікації кордонів: морфологічна (геометричні, астрономічні, звивисті); природно-географічна (сухопутні, водні, повітряні); генетична; за історичними умовами та послідовністю виникнення; функціональна (залежно від виконання бар’єрної, контактної функції чи бар’єрної й контактної водночас). Наголошено на важливості функціонального підходу до класифікації кордонів у дослідженнях як теоретичного, так і приклад­ного характеру (особливо це важливо для політології та регіоналістики, а також для розробки регіональної по­літики або стратегії розвитку прикордонних регіонів).

Ключові слова: державний кордон, класифікації, морфологічна класифікація, природно-географічна класифікація, генетична класифікація, функціональна класифікація.

Джерела та література

 1. Амоголонова Д. Д. Пространство идеологического дискурса постсоветской Бурятии / Д. Д. Амо­голо­нова, Т. Д. Скрынникова // Полис. – – № 3. – С. 53–54.
 2. Антонович М. М. Міжнародне публічне право : [навч. посіб.] / М. М. Антонович. – Киев : Вид. дім «КМ Академія», Алерта, 2003. – 308 с.
 3. Граница : понятие и термины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.strana–oz.ru/?numid=7&article=307
 4. Границы в общественной географи и общественно-географической реальности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://skyglobe. ru/referat/29478.
 5. Колосов В. А. Геополитикаи политическая география / В. А. Колосов, И. С. Мироненко. – Москва : Аспект Пресс, 2001, – 479 с.
 6. Колосов В. А. Теоретическая лимология: новые подходы / В. А. Колосов // Международные процессы. – – № 3 (сентябрь-декабрь) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.intertrends. ru/three/ 004html.
 7. Кордон: визначення, види, функції, проблема якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://djerelo.com/shpargalki/128-politology/ geopolituka-shulga/8523-06-kordon-vyznachennya-vydy-fynkc%D1%96yi-prob lema-yakost%D1%96
 8. Макарычев А. С. Метафоры регионализма в международно-политическом дискурсе / А. С. Макарычев. – [Электронний ресурс]. – Режим доступа : http://www.goodle.com/search.
 9. Методические материалы по организации приграничного сотрудничества местных и региональных властей Европы. Совет Европы. – 2-е изд. // Приграничное сотрудничество в Европе. – № 4. – Страсбург, 1995. – С. 9–10.
 10. Міжнародне право: основні галузі / за ред. В. Г. Буткевича. – Київ : Либідь, 2004. – 816 с.
 11. Моро-Дефарж Ф. Введение в геополітику / Ф. Моро-Дефарж. – Москва : Конкорд, 1996.
 12. Орешина М. А. Регион как объект социально-гуманитарных исследований / М. А. Орешина // Поли­тическая наука. – – № 3. – С. 154.
 13. Політична географія і геополітика : [навч. посіб.] / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський та ін. ; за ред. Б. П. Яценка. – Київ : Либідь, 2007. – 255 с.
 14. Про Державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – С. 1.
 15. Родоман Б. Б. Основные типы географических границ / Б. Б. Родоман // Географические границы. – Москва, 1982. – С. 20.
 16. Точки та лінії: топографія у глобальному просторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php? m_ id=7194.
 17. Трохимчук С. В. Загальна політична географія з основами геополітики / С. В. Трохимчук. – Львів : РВВ Львів. ун-ту, 1997. – 104 с.
 18. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України : навч. посіб. / О.І. Шаблій. – Львів : Світ‚ 2000. – 680 с.
 19. Foucher M. Europa Koztarsasag. Tortenelmekes geografiakkozott / Foucher. – Bud. : Naplilag kiado, 1990. – Р. 74–75.
 20. Komornitcki T. Granice Polski / Komornitcki. – Warsawа, 1999. – S. 25.
 21. Martinez J. Border People. Life and Society in the U.S. / O. J. Martinez. – Mexico Borderlands ; Tuscon, 1994.
 22. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives / ed. by B. Warf, S. Areas. – London ; Nev-York, 2009.