Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Віталій Лесняк

 Зарубіжний досвід забезпечення основних інституційних засад громадянського діалогу (на прикладі Республіки Польща)

У статті здійснено аналіз сутності громадянського діалогу, умов та механізмів його забезпечення в Польщі. На основі аналізу наукової літератури та законодавчих норм виконано основні завдання дослідження. Окреслено умови розвитку громадянського суспільства в Польщі, визначено інституційні основи громадянського діалогу. Особливу увагу приділено визначенню основних засад партнерства та форм фінансової й позафінансової співпраці між владними інститутами та організаціями громадянського суспільства в Польщі. У результаті дослідження підтверджено, що основним правовим інструментом співпраці між органами державного й місцевого управління та неурядовими організаціями є Закон про діяльність суспільної користі і волонтаріат, який визначає насамперед механізми взаємодії та правову базу для дотування суспільно корисної діяльності, яку виконують громадські організації. У процесі аналізу узагальнено позитивні елементи польського досвіду у створенні механізмів співпраці між громадськими організаціями та владними інститутами. У статті зазначено принципи конституційно-правової та політичної інституціоналізації громадянського діалогу в Польщі. Поняття «громадянського діалогу» розглянуто як один із найважливіших інститутів консолідованої демократії  та демократії участі, що забезпечує зміцнення демократичних процедур у сучасному суспільстві. На нашу думку, саме завдяки забезпеченню відкритим експертним суспільством громадянського діалогу з інституціями влади цілком можливим є досягнення високого рівня демократичної консолідації в суспільстві. Завдання запровадження громадянського діалогу в систему державно-управлінських відносин є необхідною умовою стабілізації суспільних відносин, важливим елементом забезпечення демократичної консолідації в сучасній Україні.

Ключові слова: громадянський діалог, владні інститути, організації громадянського суспільства, Польща.

Джерела та література

 1. Городецька С. Л. Громадянський діалог: витоки, структура та проблематика дослідження / С. Л. Горо­децька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://soc.univ.kiev.ua/sites/default/files/library/elopen/ 19.91.pdf
 2. Письменний І. В. Громадянський діалог як форма взаємодії між владою та суспільством / І. В. Письмен­ний, Н. А. Липовська // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 9. – С. 5–11.
 3. Długosz D. W kierunku debaty publicznej? Nowe rozwiązania partycypacyjne a pożadane zmiany w systemie dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce / Dagmir Długosz // Trzeci sektor. – № – Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2006. – S. 91–108.
 4. Kosowski J. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / J. Kosowski. Warszawa : Wolters Kluwer Polska. 222 s.
 5. Misztal W. Dialog obywatelski we współczesnej Polsce / Wojciech – Lublin : Wydaw. UMCS, 2011. – 246 s.
 6. Rymsza Wejmann S. Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MPiPS / M. Rymsza, P. Frączak, R. Skrzypiec, Z.Wejmann. Warszawa : MPiPS, 2007. 69 s.
 7. Skiba R., Niecikowska R. Jak współpracować z admnistracją publiczną? / R. Skiba, R. Niecikowska. Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawór, 2005. 28 s.
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.:U.2016. Nr 239 z późn. zm.) [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id= wdu20030960873
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658
 10. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000217
 11. Wiktorska-Święcka A. Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce. Rada Działalności Pożytku Publicznego – 10 lat doświadczeń / Aldona Wiktorska-Święcka. – Warszawa : MPiPS, 2013. – 222 s.
 12. Współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi w 2001 r. ze szczególnym uwzględnieniem prawa organizacji pozarządowych do informacji o działalności organów władzy publicznej RP 2001 r. Warszawa : Departament Analiz Programowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 2001. 265 s.
 13. Zasady Dialogu Społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r. [Elektronik resourse]. – Mode of access : http://www.malopolska.uw.gov.pl/ doc/Zasady_Dialogu_Spolecznego_dokument_programowy.pdf. [25.04.2017].
 14. Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce / E. Zieliński. – Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2013. – 438 s.
 15. Żołędowska M. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny komentarz, stan prawny 30 maja 2011 r. / M. Żołędowska. – Warszawa : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2011. 102 s.