Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Людмила Доскіч

 Політико-правові інструменти забезпечення політичної участі громадян у процесі  адміністративно-територіальної реформи в Україні

Мета статті – теоретико-практичне обґрунтування політико-правових інструментів забезпечення політичної участі громадян у процесі адміністративно-територіальної реформи України. Методологічну основу дослідження становлять загальнофілософські, загальнологічні, загальнонаукові та спеціально-політологічні методи. Виходимо з необхідності створення ефективних інституційно-процедурних інструментів для максимального залучення активної частини населення до процесу планування й безпосереднього проведення адміністративно-територіальної реформи України, що повинно мінімізувати роль домінуючого адміністративного чинника під час формування та реалізації перспективних планів утворення об’єднаних територіальних реформ на районному й обласному рівнях. Тематику дослідження обмежено територіально та хронологічними визначеними межами, що дає підставу зробити попередні аналітичні висновки щодо політичних передумов, характеру проведення, результатів і перспектив указаної реформи. Практичне значення результатів роботи полягає у формулюванні науково обґрунтованих пропозицій для активізації політичної участі громадян у процесі  адміністративно-територіальної реформи України через ініціювання формування конкурентоспроможних об’єднаних територіальних громад за активнішої участі інститутів громадського самоврядування на локальному рівні та впровадження нових політико-правових  інструментів участі громадян у місцевому політичному житті засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: адміністративно-територіальна реформа, політична участь, політико-правові інструменти.

Джерела та література

 1. Абрамчук Н. Р. Територіальна громада в Україні: стан та перспективи розвитку / Н. Р. Абрамчук // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Філософія. Соціологія. Політологія». – 2012. – Т. 20, Вип. 22(3). –  С. 3–7.
 2. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». Київ : НІСД, 2017. – 928 с.
 3. Байрак С. О. Місцеве самоврядування – основа розвитку демократичної держави / С. О. Байрак // Панорама політологічних студій. – 2013. – Вип. 10. – С. 148–154.
 4. Байрак С. Місцеве самоврядування Республіки Польща: особливості становлення та засади функціону­вання / С. Байрак // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2013. – Вип. 3. – С. 255–262.
 5. Байрак С. Політична участь громадян республіки Польща на рівні місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / С. Байрак. – Режим доступу : http://social-science.com.ua/article/1100
 6. Байрак С. Шляхи оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування України в контексті досвіді Республіки Польща / С. Байрак // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Вип. 2. – Житомир ; Київ ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2012. – С. 130–137.
 7. Батанов О. Актуальні проблеми реформи конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні /  О. Батанов // Наукові записки Інституту політичних  і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 5–6 (85–86). – С. 34–42.
 8. Богів Я. С. Місцеве самоврядування як одна із форм реалізації принципу народного суверенітету / Я. С. Богів // Часопис Національного університету «Острозька  академія». – Серія «Право». – 2014. – № 2 [Електронний ресурс].  – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2014_2_8
 9. Богів Я. С. Поняття та принципи місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Я. С. Богів. –  Режим доступу : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/bohiv.pdf
 10. Ворона П. В. Пріоритети та пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування в Україні / П. В. Ворона // Державне будівництво. – 2009. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/DeBu_2009_1_11
 11. Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи України : дис. … канд. політ. наук ; спец. : 23.00.02 – політичні інститути та процеси / В. І. Гладій ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 2016/03/dis_hladiy.pdf
 12. Гливка А. О. Ефективність функціонування місцевого самоврядування як гарантія становлення громадянського суспільства: проблеми реформування / А. О. Гливка // Держава і право : зб. наук. праць. – Серія «Політичні науки». – Вип. 74 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Вид-во «Юридична думка», 2016. – С. 132–141.
 13. Гробова В. П. Система місцевого самоврядування в Польщі: перспективи використання досвіду в Україні / В. П. Гробова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Право». – Ужгород : Вид. дім «Гельветика», 2015. – Т.1. – Вип. 31. – С. 78–82.
 14. Гройсман В. Б. Структурно-функціональна роль децентралізації влади у процесах становлення гро­ма­дянського суспільства / В. Б. Гройсман // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 221–229.
 15. Горбатюк М. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні / М. Горбатюк //  Наукові записки Інституту політичних  і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 1(81). –  С. 23–54.
 16. Драшкович А. Політична участь громадян в процесі прийняття владних рішень / А. Драшкович // Політологічні записки. – 2013. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Polzap_2013_7_28
 17. Канавець М. В. Зарубіжний досвід залучення громадськості у процесі прийняття рішень на місцевому рівні / М. В. Канавець // Держава і право : зб. наук. праць. – Серія «Політичні науки». – Вип. 72 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Вид-во «Юридична думка», 2016. – С. 126–134.
 18. Касинюк Л. А. Досвід та проблеми реформування місцевого самоврядування в Україні: філософсько-правовий аспект / Л. А. Касинюк // Гуманітарний часопис. – 2016. – № 3.  – С. 48–55.
 19. Кравців В. С. Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії / В. С. Кравців, П. В. Жук // Стратегічна панорама.  – 2016.  – № 2.  – С. 104–112.
 20. Крегул Ю. Реформування місцевого самоврядування в Україні / Ю. Крегул, В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. –  № 1. – С. 17–27.
 21. Кубай Т. Є. Місцеве самоврядування як інститут демократичного суспільства: управлінсько-правовий аспект / Т. Є. Кубай // Ефективність державного управління. – 2015.  – Вип. 42. – С. 266–273.
 22. Куницький М. П. Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки // Держава і право : зб. наук. праць. – Серія «Політичні науки». – Вип. 76 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Вид-во «Юридична думка», 2017. – С. 187–200.
 23. Лопушинський І. П. Реформування місцевого самоврядування як основа впровадження децентраліза­ційних моделей управління / І. П. Лопушинський, Л. П. Оленковська // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. – 2015. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Ttpdu_2015_1_17
 24. Мазур О. Г. Концептуалізація політичного режиму в умовах демократичної трансформації в Україні : дис. … д-ра політ наук ; спец. : 23.00.02. «Політичні інститути та процеси» / О. Г. Мазур ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pdpu.edu.ua/images/vchena_rada_d41.053.03/Mazur/disMazur.pdf
 25. Мільйонери від колії. Брати Дубневичі (ч. 2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forpost.lviv.ua/txt/personalii/79-milionery-vid-kolii-braty-dubnevychi-ch2
 26. Перспективний план: який дороговказ Львівщина отримала від Кабміну? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/07/28/perspektyvnyy_plan_yakyy_dorogovkaz_lvivshchyna_otrymala_ vid_kabminu_1140479
 27. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р // Урядовий кур’єр. – – № 67.
 28. Петришина М. О. Зарубіжний досвід реформування місцевого самоврядування: на прикладі Франції та Польщі / М. О. Петришина, О. О. Колодяжний // Молодий вчений. – 2016.  – № 1(2).  – С. 47–51.
 29. Сальнікова С. А. Політична участь: концептуальні схеми, методики вимірювання / С. А. Сальнікова, О. В. Мацюк // Соціологічні студії. – 2012. –  № 1.  – С. 87–92.
 30. Сергєєва О. Р. Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні / О. Р. Сергєєва // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1.  – С. 400–406.
 31. Славко Т. О. Особливості демократичного процесу на місцевому рівні / Т. О. Славко // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра  Могили. – Серія «Політологія». – Т. 149,                      № 137 (2010) . – С. 37–42.
 32. Стефурак М. Специфіка проведення місцевих виборів та функціонування інституту політичної опозиції (на прикладі західних областей України) / М. Стефурак // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Вип. 3–4(83–84). – С. 324–336.
 33. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. – Київ : НІСД, 2016. – 61 с.
 34. Фейкові громади: загроза національній безпеці [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://decentralization.uacrisis.org/fake
 35. Харечко І. З. Політико-правові механізми участі громадян у процесі прийняття політичних рішень в умовах електронної демократії : автореф. дис. … канд. політ. наук ; спец.: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / І. З. Харечко. –  Львів, 2014. – 16 с.
 36. Чальцева О. Концепт «публічна політика» у міждисциплінарному науковому дискурсі / О. Чальцева // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Вип. 7. – Житомир ; Київ ; Краків : ФОП Євенок О. О., 2017. –             С. 182–193.