Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Аліса Жуковська

 Студентське самоврядування як фактор розвитку громадянської політичної культури

Нині в Україні, як і раніше, актуальною залишається проблема становлення інститутів громадського суспільства й стимулювання громадянської активності. Вищі навчальні заклади виступають майданчиком для формування навичок демократії участі та мають значний досвід розвитку ефективних інститутів студентського самоврядування. У статті проаналізовано механізми впливу студентського самоврядування на формування громадянської культури, існуючі практики функціонування студентського самоврядування, пріоритетні напрями діяльності студентського самоврядування щодо формування громадянської позиції студентської молоді.

Ключові слова: громадянське суспільство, студентське самоврядування, органи студентського самоврядування, політична культура, громадянська участь.

Джерела та література

  1. Бабіч А. Студентське самоврядування як осередок виховання лідерів / А. Бабіч // Студентське самовря­дування: досвід, проблеми, перспективи розвитку : зб. тез і статей Всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Запоріз. держ. інж. акад. ; [відп. ред. В. Калюжний]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – С. 149–
  2. Дроздова М. Динаміка політичної свідомості студентів у процесі виборчої кампанії 2004 р. / М. Дроздова // Соціальна психологія. – 2005. – № 4(12). – C. 32–
  3. Жуковська А. Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект) / А. Жу­ковська // Молодий вчений. – №3 (18) берез., 2015. – С. 148–151.
  4. Севастьянова А. О. Органы студенческого самоуправления как способ вовлечения молодежи в социальную практику / А. О. Севастьянова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : file:///C:/Users/GRIZ/Downloads/ pdf
  5. Старова А. Э. Студенческое самоуправление как условие формирования гражданской культуры / А. Э. Старова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – Москва, 2016. – № 6– –            С. 112–115.
  6. Тураева З. Ю. Студенческая молодежь как субъект политического процесса: проблемы и перспективы (на материалах вузов Таджикистана) : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02 «Политические институты и процессы» / Зухро Юнусовна Тураева. – Душанбе, 2006. – 24 с.