Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Дмитро Захаров

 Утопія як метанаратив політичного міфу

У статті досліджено наративну специфіку політичного міфу. Проаналізовано феномен політичного міфу, розглянуто його ключовий структурний компонент – історичний наратив епічного характеру, у контексті якого структурується та інтерпретується політична дійсність. Детально проаналізувавши роботи вітчизняних і закордонних науковців, уперше визначено історичний наратив міфу як метанаратив, та констатовано, що він має утопічний характер. При цьому утопію розглянуто як проекцію міфічної свідомості індивіда й суспільства на здатність людини бути суб’єктом історичного процесу. Установлено, що політичний міф відтворює певну утопічну модель, а утопія у випадку наявності в неї пасіонарного потенціалу та відповідності соціальному запиту генерує міфологічні форми. Проведений аналіз дав підставу дійти висновку про те, що утопія як метанаратив політичного міфу являє собою сюжетну конструкцію, у межах якої суб’єкт історії здобуває символічний ключ до творення соціальної дійсності. Наявність утопічного метанаративу є однією з найважливіших сутнісних ознак політичного міфу. Водночас визнано, що можна говорити про глибоку дифузію міфу, ідеології та утопії, однак ці феномени не є тотожними. Результати дослідження можуть бути використані в подальших дослідженнях феномену політичного міфу, зокрема для визначення комплексу його сутнісних характеристик, структури й функцій.

Ключові слова: політичний міф, утопія, символ, метанаратив, ідеологія, свідомість, майбутнє.

Джерела та література

  1. Зорченко І. Дифузія поняття «утопія» і амбівалентність утопічного / І. Зорченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Філософія». – 2015. – №18. – С. 60–66.
  2. Кравценюк В. М. Етимологічний та смисловий зміст поняття «політичний міф» / В. М. Кравценюк // Гілея: науковий вісник. – 2012. – №51. – С. 504–509.
  3. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна / Ж. Ф. Лиотар. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 160 с.
  4. Маслов Е. С. Понятие «метанарратив» Ж.-Ф. Лиотара в контексте нарратологии / Е. С. Маслов. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2015. – № – С. 150–152.
  5. Романенко О. Я. Утопія як досвід системного передбачення соціального майбутнього / О. Я. Романенко // Гілея: науковий вісник. – 2017. – №116. – С. 180–
  6. Ситник О. Політична міфологія: проблема визначення / О. Ситник // Науковий вісник Східноєвро­пейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – 2013. – № 27. – С. 106–110.
  7. Франк С. Л. Ересь утопизма / С. Л. Франк. – Санкт-Петербург : Наука, 1996. – 739 с.
  8. Фуркало В. І. Утопія як форма соціальної міфології / В. І. Фуркало // Культура народов Причерно­морья : науч. журн. – 2012. – № – С. 160–163.
  9. Шайгородський Ю. Ж. Міф як інтегрована форма політичної свідомості / Ю. Ж. Шайгородський // Наукові праці МАУП. – 2011. – №1(28) – С. 5–
  10. Щурко О. М. Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави / О. М. Щурко // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 115. – С. 411–