Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Ігор Кушнарьов

 Еволюція політичної корупції в політичному процесі: історична ретроспектива

Проаналізовано процес еволюції політичної корупції. Досліджено політичні процеси та документи, почи­наючи від найдавніших держав. Аргументовано, що політична корупція сягає своїм корінням періоду зародження ранніх держав. Визначено особливості проявів політичної корупції в старосхідних державах. Особливу увагу приділено вивченню проявів політичної корупції в античних державах. Акцентовано, що вже стародавні греки виділяли корупцію як руйнівний для держави чинник. Проаналізовано корупційну компоненту політики Риму на різних етапах розвитку цієї держави. Констатовано збільшення обсягів корупційних практик у Європі з початком Середньовіччя, що пов’язано з розвитком грошових відносин, зростанням державного апарату та ін. Звернено увагу на бюрократичну корупцію у Візантії й зародження антикорупційного механізму в Англії у формі незалежного аудиту. Зауважено, що сучасне розуміння корупції починає формуватися разом із переходом до Нового часу, коли утворюються централізовані держави. Проаналізовано перші закони, спрямовані на запо­бігання корупції. Розкрито вплив реформ виборчого права XIX – початку XX cт. на зменшення корупційним проявам під час виборчих кампаній. Історичну ретроспективу корупції доповнено аналізом новітніх тенденцій в еволюції політичної корупції, що пов’язано з набуттям проблемою характеру глобальної.

Ключові слова: політична корупція, політичний процес, вибори, лобізм, фінансування політичних партій.

Джерела та література

 1. Аристотель. Политика. Афинская полития / Аристотель ; пер. с древнегреч. С. И. Радцига. – Москва : Мысль, 1997.
 2. Аристотель. Сочинения : в 4 т. – Т. 4 / Аристотель. – Москва : Мысль, 1983. – 830 с.
 3. Арістотель. Політика / Аристотель ; пер. з давньогрец. та передм. О. Кислюка. – Киев : Основы, 2000. – 239 с.
 4. Бардол К. Ю. Проблема византийской коррупции в историографии / К. Ю. Бартол // Laurea II. Античный мир и Средние века: Чтения памяти проф. В. И. Кадеева. Харьков : ООО «НТМТ», 2017. – С. 68–71.
 5. Гегель Г. В. Ф. Философия права / Г. В. Гегель ; пер. с нем. ; ред. и сост. Д. А. Керимов и В. С. Нерсесянц. – Москва : Мысль, 1990. – 524 с.
 6. Гийу А. Византийская цивилизация / А. Гийу ; пер. с франц. Д. Лоевского ; предисл. Р. Блока. – Москва : У-Фактория, 2005. – 552 с.
 7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс. – Москва : Мысль, 2001. – 478 с.
 8. Диль Ш. Основные проблемы византийской истории / Ш. Диль ; пер. с франц. и предисл. Б. Т. Горянова ; под ред. С. Д. Сказкина. – Москва : Гос. изд-во иностр. лит., 1947. – 184 с.
 9. Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. Из книги о римских историках / Непот Корнелий ; пер. с лат. и коммент. Н. Н. Трухиной. ‒ Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 208 с.
 10. Кохан Г. Політична корупція як наслідок конфлікту між державою та суспільством / Г. Кохан // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. – – Вип. 42. – С. 173–180.
 11. Нисневич Ю. А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями / Ю. А. Нисневич // Общественные науки и современность. – 2015. ‒ № – С. 90–100.
 12. Норвич Дж. История Византии / Дж. Норвич ; пер. с англ. Н. М. Заболоцкого. – Москва : АСТ. – – 586 с.
 13. Опыт борьбы с коррупцией в Великобритании [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://stopkorupciya.blogspot. com/2014/09/blog-post_35.html.
 14. Платон. Держава / Платон. ; пер. з давньогр. Д. Коваль. ‒ Київ : Основи, 2000. – 355 с.
 15. Полибий. Всеобщая история в 40 книгах : в 2-х т. / Полибий ; пер. с древнегреч. Ф. Г. Мищенко. – Москва : АСТ, 2004.
 16. Радгиц И. Г. История древнегреческой литературы : учебник / И. Г. Радгиц. – 5-е изд. – Москва : Высш. шк., 1982. – 487 с.
 17. Фрагменты ранних греческих философов. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / под. ред. А. В. Лебедева. – Москва : Наука, 1989. – 576 с.
 18. Чечуров А. В. Коррупция: историко-философская ретроспектива / А. В. Чечуров // Вестник Волгоград­ского государственного ун-та. – Серия «Философия. Социология и соц. технологии». – – № 2 (12). – С. 158–163.
 19. Robert O. Power and interdependence / O. Robert, Keohane, J. Nye // Survival. – 1973. – Vol. 15. – Is. 4. – Р. 158–165.