Випуск журналу: №6 2017р.

PDF-версія

Павло Петров

 Чинники демократизації політичних інститутів у контексті модернізаційних процесів

У статті визначено основні чинники демократизації політичних інститутів у контексті модернізаційних процесів. Під час проведення дослідження застосовано такі наукові методи, як аналіз, порівняння тощо. Здійснено аналіз змісту поняття «демократія». Охарактеризовано явище демократизації. Досліджено теоретичні підходи до визначення чинників процесу демократизації політичних інститутів у межах модернізаційних процесів. Проаналізовано вплив на процес демократизації політичних інститутів таких чинників, як діяльність політичної еліти, функціонування економіки, політичної культури тощо. Отримані в процесі дослідження висновки можливо застосовувати під час аналізу функцій, повноважень політичних інститутів, котрі перебуваються під впливом процесів  демократизації.

Ключові слова: демократія, демократизація, модернізація, інститут, держава.

Джерела та література

 1. Бойчук М. Теоретичні засади дослідження демократії як форми народовладдя / М. Бойчук // Вища освіта України. – 2011. – № 1. – С. 86–92.
 2. Воропаєва В. Г. Розвиток демократії як глобального процесу / В. Г. Воропаєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – Вип. 49. – С. 233–243.
 3. Гапоненко В. А. Демократія як універсальна модель політичного режиму: міф чи реальність? / В. А. Гапоненко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 4. – С. 161–172.
 4. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // Сочинения : в 2 т. – Т. 2. – Москва : Мысль. – 1991. – 736 с.
 5. Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методоло­гіч­ний аналіз : монографія / Л. Гонюкова ; за наук. ред. д–ра політ. наук Л. Є. Шкляра. – Київ : НАДУ, – 392 с.
 6. Карпова В. Національна еліта як суб’єкт державотворення: український досвід / В. Карпова // Вісник Нац. академії держав. управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 98–106.
 7. Мироненко П. В. Форма правління. Політичні трансформації на зламі століть : монографія / П. В. Ми­роненко. – Київ : ВЦ «Академія», – 220 c.
 8. Мороз О. М. Місце і роль громадських об’єднань у політичній системі сучасної демократичної держави / О. М. Мороз // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Юриспруденція». – – Вип. 9–1. – С. 50–52.
 9. Павленко І. А. Інститут внутрішньопартійної демократії як чинник формування ефективної моделі державної влади / І. А. Павленко // Стратегічні пріоритети. – № 4(9). – 2008. – С. 16–23.
 10. Палас Н. Демократія як політична цінність та становлення її в українському суспільстві / Н. Палас // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2013. – Вип. 25. – С. 91–95.
 11. Погорська І. І. Демократизація в сучасному світі: тенденції поширення і перспективи розвитку / І. І. Погорська, Д. М. Лакішик // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін. – Київ : КиМУ, 2013. – Вип. 7. – С. 154–173.
 12. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века / С. Хантингтон ; пер. с англ. – Москва : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2003. – 368 с.
 13. Lipset S. M. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy [Elektronik resourse] / M. Lipset // The American Political Science Review. – 1959. – 53(1). – P. 69–105. – Mode of access : http://eppam.weebly.com/uploads/5/5/6/2/5562069/lipset1959_apsr.pdf