Delimitacja i demarkacja granicy II Rzeczypospolitej i Królestwa Rumunii

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Wawryniuk Andrzej Antoni 

Delimitacja i demarkacja granicy II Rzeczypospolitej i Królestwa Rumunii
Wawryniuk Andrzej Antoni

Jedną z mniej zbadanych i opisanych granic II Rzeczypospolitej jest granica z Królestwem Rumunii. Niewykluczone, że powodem takiego stanu rzeczy był jej epizodyczny okres istnienia. Niemniej, z punktu widzenia nauk politycznych odegrała ona w życiu obu narodów istotne znaczenie, czego dowodem był fakt, że właśnie na tym odcinku granicznym, we wrześniu 1939 r. po napaści Niemiec hitlerowskich ewakuował się Rząd Polski. Przyjazne stosunki miedzy oboma państwami miały wyraz między innymi w podpisanej Konwencji o tzw. małym ruchu granicznym.                                                       Kluczowe słowa: granica państwa, delimitacja, znaki graniczne, Polska, Królestwo Rumunii, mały ruch graniczny, konwencja międzynarodowa.

Вавринюк Анжей. Розмежування й демаркація кордону Другої Республіки та Королівства Румунії. Одним із найменш вивчених та описаних кордонів є кордон ІІ Речі Посполитої з Королівством Румунії. Не виключено, що приводом до цього був її епізодичний період існування. Утім, із погляду політичної науки, він зіграв важливу роль у житті обох народів, про що свідчить той факт, що саме на цій ділянці кордону у вересні 1939 р., після нападу фашистської Німеччини, евакуювався уряд Польщі. Дружні відносини між двома країнами відображено, зокрема, у підписаній Конвенції про так званий малий кордонний рух.             Ключові слова: державний кордон, делімітація, прикордонні знаки, Польща, Королівство Румунії, малий прикордонний рух, міжнародна конвенція.

Vavryniuk Andrew. Delimitation and Demarcation of the Border of the Second Republic and the Kingdom of Romania. One of the least studied and described borders of the Second Republic is the border with the Kingdom of Romania. It is possible that the reason for this was the episodic lifetime of this border. Nevertheless, from the point of view of political science it played an important role in the life of both nations. The role was evidenced by the fact that in September 1939, when Nazi Germany attacked, the Polish government evacuated by this border,. Friendly relations between the two countries were reflected e.g in the so-called Convention on the small border traffic.                                         Key words: the state border, delimitation, boundary markers, Poland, the Kingdom of Romania, a small border traffic, international convention.