Діяльність «Ісламської держави» як загроза міжнародній безпеці

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Романюк Наталія 

Діяльність «Ісламської держави» як загроза міжнародній безпеці
Романюк Наталія

У статті досліджено діяльність організації «Ісламська держава» («ІД»), яка ставить за мету створення сунітської ісламської держави на Близькому Сході. Проаналізовано історію створення організації, розглянуто версії виникнення «ІД», показано її зв‟язок з іншими терористичними організаціями. Визначено основні джерела фінансування «ІД» та оцінено терористичну діяльність організації. Проаналізовано наслідки діяльності теро- ристичної організації для Сирії та Іраку. Наведено приклади основних терористичних актів, здійснених «ІД» за період 2014–2016 рр. Розглянуто діяльність світового співтовариства в боротьбі з «ІД» та визначено проблеми й перспективи боротьби з цією організацією.                     Ключові слова: Ісламська держава, тероризм, міжнародна безпека, загроза.

Романюк Наталья. Деятельность «Исламского государства» как угроза международной безопасности. В статье исследована деятельность организации «Исламское государство» («ИД»), которое ставит своей целью создание суннитского исламского государства на Ближнем Востоке. Проанализирована история создания орга- низации, рассмотрены версии возникновения «ИД», показана ее связь с другими террористическими органи- зациями. Определены основные источники финансирования «ИД» и оценена террористическая деятельность организации. Пранализованы последствия деятельности террористической организации для Сирии и Ирака. Приведены примеры основных террористических актов, совершенных «ИД» за период 2014–2016 гг. Рассмотрена деятельность мирового сообщества в борьбе с «ИД» и определены проблемы и перспективы борьбы с этой организацией.                                       Ключевые слова: Исламское государство, терроризм, международная безопасность, угроза.

Romanyuk Nataliya. Activities of the «Islamic state» as a Threat to International Security. The article studies the activity of the «Islamic State» (ISIS), who aims to create a Sunni Islamic state in the Middle East. This article studies the history of the organization (ISIS), examines the version of its creation, shows its possible relations with other terrorist organizations, defines main financial sources and terrorist activities and consequences of these activities to Syria and Iraq. There are given examples in this research to major terrorist attacks of “ISIS” for the period 2014-2016 , examined activities of International Community against ISIS ,whereas, identified the problems and perspectives of fighting against them.                                                                                                                                                       Key words: Islamic State, terrorism, international security, threat.