Вимоги до публікацій

Вимоги до матеріалів, що подаються до публікації у Науковому віснику Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Серія «Міжнародні Відносини»

 До друку приймаються статті, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

Стаття має містити такі структурні елементи:

– вступ (постановка наукової проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх публікацій та досліджень обраної проблеми;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання мети та завдання дослідження);

–  результати дослідження та їх обґрунтування;

–  висновки та перспективи подальших досліджень;

– список використаних джерел.

 Послідовність структурних елементів статті:

  • індекс УДКліворуч, кегль 12 (виділити жирним прямим);
  • прізвище, ім’я та по-батькові автора/співавторів українською, англійською мовами – праворуч, кегль 12 (виділити жирним прямим);
  • відомості про авторів (науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (без скорочень) українською, англійською мовами – праворуч, кегль 12 (виділити напівжирним курсивом);
  • назва статті – по центру, кегль 14 (виділити жирним прямим);
  • розширена анотація українською та англійською мовами у формі реферату, що охоплює 2000-2100 знаків та висвітлює такі питання: прізвище та ініціали автора, назва статті, завдання (цілі наукового дослідження), методологія та наукові підходи, висновки (основні результати дослідницької наукової роботи), рамки дослідження і можливість використання результатів, напрямок подальших досліджень, практичне значення, оригінальність (цінність).
  • ключові слова (3-8 слів чи словосполучень) – кегль 10 (виділити курсивом);
  • актуальність теми, мета, методи дослідження, результати, наукова новизна, практична значущість – кегль 14 (назву підзаголовка виділити курсивом);
  • основний текст;
  • список використаної літератури (не менше 8 найменувань), курсив, кегль 12;
  • References – транслітерований латиницею список використаних джерел (оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 3, 2008 р.).

 

Технічні вимоги до набору статті. 

Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований автором.

Основний текст рукопису повинен відповідати таким параметрам: текстовий редактор Word 1997–2007 рр.; тип файлу статті − (.doc); шрифт – Times New Roman; розмір шрифту (кегль) − 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см; без перенесень; вирівнювання тексту − по ширині.

Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску). Сторінки нумеруються автоматично в текстовому редакторі, колонтитули не робляться.

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( – ), а також використання лапок такого формату: «» («текст»).

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

Бібліографічні покликання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Оформлення ілюстрацій:

Назву рисунка розміщують після самого рисунка, під ним (зліва) слово «Рис. №» виділяється напівжирним курсивом; назва рисунка – прямим напівжирним шрифтом.

Використовуючи таблиці, саме слово «Таблиця» потрібно розмістити справа  і виділити напівжирним курсивом; нижче (в центрі) – назву таблиці прямим напівжирним шрифром. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.

 Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають. Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакція залишає за собою право повертати матеріали авторам для виправлення помилок та доопрацювання.

Відповідальність за достовірність матеріалів, викладених у статті; за дотримання положень законодавства про авторські та суміжні права та іншого чинного законодавства; точність наведених даних та якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані і т. ін.), − несуть виключно автори статей.

Матеріали статті не можуть бути надруковані в інших наукових журналах. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів відповідно до чинного законодавства.

Матеріали буде надруковано мовою оригіналу.

Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

Середній час очікування публікації (від дня подачі до дня публікації) – в середньому 3-6 місяців.

Вартість публікації наукової статті та реквізити на оплату редколегія повідомляє після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.

Одноосібні статті докторів наук будуть надруковані безкоштовно.

Контакти та адреса, на яку надсилати статті

відповідальний секретар – Митко Антоніна Миколаївна,

д.політ.н., проф. кафедри міжнародної інформації,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 6

e-mail: ant80@meta.ua