Інформаційний контент ТВ-продукту як складник соціальної відповідальності російських медіа в Україні

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Шевченко Олена

Інформаційний контент ТВпродукту як складник соціальної відповідальності російських медіа в Україні
Шевченко Олена

У статті розглянуто поширення достовірної інформації про Україну в контексті соціальної відпові- дальності російських медіа. Зазначено, що інформаційна присутність російських телеканалів на українському медіа-ринку – складник зовнішньої політики Російської Федерації. Автор стверджує, що в Україні не просте- жується жодна ознака соціальної відповідальності з боку російських медіа. Вплив російського телевізійного контенту на свідомість вітчизняного глядача і сьогодні високий, часом визначальний. Спроби обмежити присутність російських інформаційних телеканалів із боку вітчизняного регулятивного органу неефективні. Зроблено висновок про те, що заборона трансляції змушує шукати альтернативні способи доступу до російських теле- каналів і підвищує інтерес до них, натомість через розв’язання цієї ситуації вбачається створення якіснішого та цікавого власного інформаційного продукту.                                                                             Ключові слова: інформаційний контент, телевізійний продукт, соціальна відповідальність медіа, гро- мадська думка.

Шевченко Елена. Информационный контент ТВ-продукта как составляющая социальной ответствен- ности российских медиа в Украине. В статье рассматривается распространение достоверной информации об Украине в контексте социальной ответственности российских медиа. Отмечается, что информационное присутствие российских телеканалов на украинском медиарынке – это составляющая внешней политики Российской Федерации. Автор утверждает, что на Украине не отмечено признаков социальной ответственности со стороны российских СМИ. Влияние российского телевизионного контента на сознание отечественного зрителя остается высоким, иногда определяющим. Попытки ограничить присутствие российских информационных телеканалов со стороны отечественного регулятивного органа являются неэффективными. Сделан вывод о том, что запрет трансляции заставляет искать альтернативные способы доступа к российским телеканалам и повышает интерес к ним, в свою очередь, путем решения этой ситуации видится создание более качественного и интересного собствен- ного информационного продукта.                                                                                                                                               Ключевые слова: информационный контент, телевизионный продукт, социальная ответственность медиа, общественное мнение.

Shevchenko Elena. The Informational Content of TV-product as Social Responsibility of Russian Media in Ukraine. In the article is described the dissemination of true information about Ukraine in the context of social responsibility of Russian media. It is noted that the presence of Russian information channels in the Ukrainian media market is a component of the foreign policy of the Russian Federation. The author argues that in Ukraine there is no sign of any responsibility by the Russian media. The impact of the Russian TV content on the minds of the Ukrainian audience remains high, sometimes crucial. Attempts to limit the presence of Russian information channels by the Ukrainian regulator is uneffective. It is concluded that the ban on broadcasting push audience look for alternative ways to access Russian TV channels and increase interest towards them, instead, from the other side, possible way of resolving the situation is seen to create more high-quality and interesting national information product.                                                                                               Key words: informational content, television product, social responsibility of media, public opinion.