Інституційний розвиток політичних партій в Україні

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Ярош Ярослав 

Інституційний розвиток політичних партій в Україні
Ярош Ярослав

Проаналізовано особливості взаємодії влади й політичних партій, що значною мірою залежить від реалізації політичними партіями та політичною владою своїх ролей у політичному процесі. Проаналізовано роль політичних партій в українському політичному процесі. Висвітлено типологію та специфіку інститу- ційного розвитку політичних партій в Україні. Проаналізовано демократизацію політичних процесів в Україні за роки незалежності й визначено чинники, які впливають на інституційний розвиток вітчизняних політичних партій. Проаналізовано особливості функціонування політичних партій, як суб’єктів політичного процесу. Досліджено тенденції розвитку політичних партій в сучасній Україні. Зазначено, що політичні партії ві- діграють важливу роль у державотворчих процесах України.                                                                                                   Ключові слова: громадянське суспільство, державотворчий процес, політичні партії, політична влада, політичний процес.

Ярош Ярослав. Институционное развитие политических партий в Украине. Проанализированы осо- бенности взаимодействия власти и политических партий, что в значительной степени зависит от реализации политическими партиями и политической властью своих ролей в политическом процессе. Проанализирована роль политических партий в украинском политическом процессе. Освещены типология и специфика институ- ционального развития политических партий в Украине. Проанализирована демократизация политических процессов в Украине за годы независимости и определены факторы, которые влияют на институциональное развитие отечественных политических партий. Проанализированны особенности функционирования полити- ческих партий как субъектов политического процесса. Исследованы тенденции развития политических партий в современной Украине. Указано, что политические партии играют важную роль в процессах Украины.               Ключевые слова: гражданское общество, государственно процесс, политические партии, политическая власть, политический процесс.

Yarosh Yaroslav. Institutional Development of Political Parties in Ukraine. The features of interaction between the government and political parties, which largely depends on the implementation of the political parties and the political power of their roles in the political process. The role of political parties in Ukrainian politics. Deals with the typology and specific institutional development of political parties in Ukraine. Analyzed the democratization of political processes in Ukraine since independence and identified factors that affect the institutional development of Ukrainian political parties. The analysis of the functioning of political parties, as the subjects of the political process. The tendencies of development of political parties in modern Ukraine. It is noted that political parties play an important role in state building process in Ukraine.                                           Key words: civil society, state process, political parties, political power, the political process.