Лобізм у Європейському Союзі: проблеми й можливості впливу

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Ворчакова Ірина 

Лобізм у Європейському Союзі: проблеми й можливості впливу
Ворчакова Ірина

Розкрито питання функціонування лобізму у Європейському Союзі. Здійснено спробу визначити ступінь де- мократизму, широту повноважень, доступність каналів впливу в межах цієї організації. Показано можливості, які мають лобісти, представляючи свої інтереси на рівні провідної європейської організації. Виділено лобістські пріоритети на загальноєвропейському рівні. Схарактеризовано функціонування розгалуженої системи по- заінституційних органів, за допомогою яких групи впливу можуть розв‟язати свої проблеми. Показано роль громадських організацій у процесі обстоювання громадських інтересів через лобіювання в ЄС. Доведено, що ступінь демократизму визначається саме через можливість представляти свої інтереси громадськими організа- ціями. Обґрунтовано ризики, які має Європейський Союз через активну діяльність лобістських структур. Показано позитивні й негативні наслідки від лобіювання у Європейському Союзі. Представлено можливі перспективи розвитку цього предмета дослідження. Ключові слова: лобізм, групи впливу, групи інтересів, Європейський Союз, лобіювання.

Ворчакова Ирина. Лоббизм в Европейском Союзе: проблемы и возможности влияния. Раскрываются вопросы функционирования лоббизма в Европейском Союзе. Делается попытка определить степень демокра- тизма, широту полномочий, доступность каналов влияния в пределах данной организации. Показаны возмож- ности, которые имеют лоббисты, представляя свои интересы на уровне ведущей европейской организации. Выделяются лоббистские приоритеты на общеевропейском уровне. Характеризуется функционирования раз- ветвленной системы позаинституционных органов, с помощью которых группы влияния могут решать свои проблемы. Показана роль общественных организаций в процессе отстаивания общественных интересов через лоббирование в ЕС. Доказано, что степень демократизма определяется именно через возможность представлять свои интересы общественными организациями. Обоснованы риски, которые имеет Европейский Союз через активную деятельность лоббистских структур. Показаны позитивные и негативные последствия от лоббиро- вания в Европейском Союзе. Представлены возможные перспективы развития данного предмета исследования.                                     Ключевые слова: лоббизм, группы влияния, группы интересов, Европейский Союз, лоббирование

Vorchakova Iryna. Lobbying in the European Union: Challenges and Opportunities of Influence. Тhe functioning of lobbying in the European Union was revealed. Attempts to define the degree of democracy, the latitude of powers, the availability of channels of influence within the organization. The possibilities that have lobbyists representing their interests at the level of leading European organizations. Stand out lobbying priorities at the European level. The functioning is characterized by an extensive system through which an interest groups can solve their problems. The role of NGOs in the process of defending the public interest through lobbying in the EU. It is proved that the degree of democracy is determined through the opportunity to present their public interest organizations. Reasonable risks, which is the European Union, through active lobbying structures. positive and negative effects of lobbying are shown in the European Union. The possible future development of this research subject was presented.                                                           Key words: lobbying, interest groups, interest groups, European Union, lobbying.