Протидія просуванню демократії й поширення авторитаризму в зовнішній політиці Російської Федерації щодо України

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Моцок Віталій

Протидія просуванню демократії й поширення авторитаризму в зовнішній політиці Російської Федерації щодо України
Моцок Віталій

У статті досліджено аспекти протидії просуванню демократії й механізми поширення авторитаризму в зовнішній політиці Російської Федерації щодо України. Автор наголошує, що концепція і практика глобального поширення демократії призвела до реакції неліберальних режимів, які відпрацювали механізми протидії про- суванню демократії і розробили засоби поширення авторитаризму задля самозбереження і посилення. Ро- сійська Федерація використала вагомий інструментарій протидії просуванню демократії і поширення автори- таризму щодо України під час і після двох найбільш яскравих прикладів участі зовнішніх гравців у процесах демократизації, а саме: Помаранчевої революції 2004–2005 рр., Євромайдану й Революції Гідності у 2013–2014 рр. в Україні.                                                                                                                                                         Ключові слова: просування демократії, поширення авторитаризму, Україна, Росія.

Моцок Виталий. Противодействие продвижению демократии и расширение авторитаризма во внешней политике Российской Федерации относительно Украины. В статье исследуются аспекты противодействия продвижению демократии и механизмы расширения авторитаризма во внешней политике Российской Феде- рации относительно Украины. Автор подчеркивает, что концепция и практика глобального продвижения де- мократии привела к реакции нелиберальных режимов, которые разработали механизмы противодействия прод- вижению демократии и создали способы расширения авторитаризма для самосохранения и усиления. Рос- сийская Федерация использовала солидный инструментарий противодействия продвижению демократии и расширения авторитаризма по отношению к Украине во время и после двух наиболее ярких примеров участия внешних игроков в процессах демократизации, а именно: Помаранчевой революции в 2004–2005 гг., Евро- майдана и Революции Достоинства в 2013–2014 гг. в Украине.                                                                               Ключевые слова: продвижение демократии, расширение авторитаризма, Украина, Россия.

Motsok Vitaliy. Democracy Promotion’s Resistance and Autocracy Expansion in the Foreign Policy of the Russian Federation Towards Ukraine. The article deals with the aspects of democracy promotion‟s resistance and mechanisms of autocracy expansion in the foreign policy of the Russian Federation towards Ukraine. The author emphasizes conception and practice of global democracy promotion that led towards reaction of the illiberal regimes. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 20 Autocratic states developed the mechanisms of democracy promotion‟s resistance and provided methods of autocracy expansion for the sake of theirs preservation and strengthening. The Russian Federation has used solid toolkit to resist democracy promotion and autocracy expansion towards Ukraine during the time of two the most prominent examples of external players‟ participation in the democratization processes as Orange Revolution of 2004-2005 as well as Euromaidan and Revolution of Dignity of 2013-2104 in Ukraine and afterwards.                                                                                   Key words: Democracy Promotion, Autocracy Expansion, Ukraine, Russia