Розвиток політичнֺого плюралізֺму в Україні наприкінֺці 1990-х – на початку 2000-х років

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Рябой Юрій

Розвиток політичнֺого плюралізֺму в Україні наприкінֺці 1990-х на початку 2000-х років 
Рябой Юрій

 

У статті проаналізовано політичний плюралізм, розподіл політичного простору в Україні наприкінці 1990-х на початку 2000-х рр. Здійснено комплексний аналіз політичного плюралізму як концепції, згідно з якою полі- тико-владні процеси в суспільстві розглядаються через призму динамічного балансу соціально-політичних інститутів і сил. Застосовуючи системно-структурний та історико-правовий методи до аналізу питання полі- тичного плюралізму в Україні, звернено увагу на зміну політичних сил, фактичний розподіл політичних партій, формування політичних союзів та коаліцій, розмежування партій по лінії «влада−опозиція». Висвітлено основні зміни, розмежування політичного простору в розрізі кінця 1990-х і початку 2000-х років. Завдання цього дослідження – комплексне вивчення розвитку політичного плюралізму в Україні, зокрема встановлення партійної системи та політичних сил упродовж початку 1990-х − початку 2000-х рр.                                                                                                                                       Ключові слова: політичний плюралізм, політичний простір, партійна система, соціально-політичні інститути.

Рябой Юрий. Развитие политического плюрализма в Украине в конце 1990-х начале 2000-х гг. В статье исследуется развитие политического плюрализма и разделение политического пространства в Украине в конце 1990-х − начале 2000-х гг. Осуществлен комплексный анализ политического плюрализма как концепции, согласно которой политико-властные процессы в обществе рассматриваются через призму динамического баланса социально-политических институтов и сил. Применяя системно-структурный и историко-правовой методы анализа вопроса политического плюрализма в Украине, автор обращает внимание на изменение политических сил, фактическое распределение политических партий,формирования политических союзов и коалиций, разделение партий по линии «Власть−оппозиция». Освещены основные изменения, разграничения политического пространства в разрезе конца 1990-х и начале 2000-х годов.Задача данного исследования − комплексное изучение развития политического плюрализма в Украине, в частности установления партийной системы и политических сил в начале 1990-х – начале 2000-х гг. Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем изучении политического плюрализма и анализа тенденции изменения политического пространства Украины, срезе конца 1990-х и начале 2000-х годов.                                                                                                 Ключевые слова: политический плюрализм, политическое пространство, партийная система, социально- политические институты.

Ryaboy Yuriy. The Development of Political Pluralism in Ukraine in the Late 1990’s and Early 2000 Years. In the article examines the development of political pluralism, the separation of the political space in Ukraine in late 1990-s early 2000-s. Carried out a comprehensive analysis of the political pluralism as a concept according to which the last of the political and power processes in society are viewed through the prism of dynamic balance of the sociopolitical institutions and forces. Applying systemic-structural and historical-legal methods of analysis of the issues of political pluralism in Ukraine the author of the Speckled Yu draws attention to the changing political forces, the actual distribution of political parties,formation of political alliances and coalitions, the division of parties along the lines of “Power−opposition”. Highlight the main changes, separation of policy space in the context of the late 1990 s and early 2000-s. The objective of this study is a comprehensive study of the development of political pluralism in Ukraine, in particular the establishment of the party system and political forces in the early 1990-s and early 2000-s. The results of the study can be used in further study of the political pluralism and the analysis tenents changes in the political space of Ukraine.                                                     Key words: political pluralism, political space and party system, socio-political institutions.