Специфіка електоральної невизначеності українців: еволюція проблеми

Випуск журналу: № 11 (336), 2016

PDF-версія: Ясінська Аліна 

Специфіка електоральної невизначеності українців: еволюція проблеми
Ясінська Аліна

У статті розглянуто електоральну поведінку українців під час парламентських та президентських виборів у хронологічних межах нового тисячоліття. Основну увагу звернуто на політично невизначених виборців. Простежено, що електоральна невизначеність в Україні має тенденцію до зростання з причин загострення політичної та економічної ситуації в державі. У контексті цього проаналізовано формування виборчих пре- ференцій громадян з урахуванням можливих чинників упливу на них. Установлено взаємозв‟язок поміж об‟єктивними й суб‟єктивними факторами та політичними симпатіями громадян. На основі соціологічних даних здійснено порівняння електоральної невизначеності українських виборців для відстеження еволюції цього явища.                                                                                       Ключові слова: вибори, електоральна невизначеність, політичні преференції, мотивація, виборча кампанія.

Ясинская Алина. Специфика электоральной неопределенности украинцев: эволюция проблемы. В статье рассматривается электоральное поведение украинцев во время парламентских и президентских выборов в хронологических рамках нового тысячелетия. Основное внимание обращается на политически неопре- деленных избирателей. Установлено, что электоральная неопределенность в Украине имеет склонность к росту из-за обострения политической и экономической ситуации в государстве. В контексте этого проанализировано формирование избирательных преференций граждан с учетом возможных факторов влияния на них. Опре- делена взаимосвязь междуобъективными и субъективными факторами и политическими симпатиями граждан. На основе социологических данных проведено сравнение электоральной неопределенности украинских изби- рателей с целью отслеживания эволюции данного явления.                                                                     Ключевые слова: выборы, электоральная неопределенность, политические преференции, мотивация, изби- рательная кампания.

Yasinska Alina. The Specifics of Ukrainian Electoral Uncertainty: Evolution Problems. In the article there is analyzed the Ukrainian electoral behavior during the parliamentary and presidential elections in the chronological framework of the new millenium. The main attention is paid to politically uncertain electors. It is noticed that electoral uncertainty in Ukraine has an increasing tendency because of aggravation of the political and economic situation in the country. In this context, the election preferences of citizens were analyzed taking in consideration the possible factors influencing them. There was established the interrelation between objective and subjective factors and political sympathies of citizens. The comparison of electoral uncertainty of Ukrainian voters was based on the sociological data to trace the evolution of the phenomenon.                                                                                     Key words: election, electoral uncertainty, political preferences, motivation, campaign